Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys on erittäin tärkeä taito, niin piensijoittajalle kuin ammattimaiselle yrittäjällekin. Oman yrityksen arvon määrittäminen on hyvä osata, vaikka yrityksen myynti ei vielä olisikaan täysin ajankohtaista.

Arvon määrityksellä voi helposti löytää myös ongelmakohtia omassa toiminnassaan. Yksityinen osakesijoittaja, joka ei osaa määrittää yrityksen arvoa edes alkeellisimmilla laskukaavoilla, voisi yhtä hyvin laittaa rahansa vaikka rulettiin.

Yrityksen arvo muodostuu useammasta muuttujasta. Tässä on esitelty muutama kaikkein yksinkertaisinta. Näitä ovat yrityksen tuotto, yrityksen omaisuus sekä yrityksen tulevaisuudennäkymät. Seuraavassa jokainen kohta hieman tarkemmin eriteltynä.

Yrityksen tuotto

Yrityksen tuotto lasketaan yleensä suhteessa sijoitettuun pääomaan. Koko pääoman tuottoaste lasketaan siten, että otetaan yrityksen vuoden voitto ja jaetaan tämä yrityksen taseen loppusummalla. Tase taas tarkoittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa.  Jos yrityksellä on esimerkiksi 200 000 euron edestä tavaraa varastossa ja yritys on tuottanut voittoa 20 000 euroa, on koko pääoman tuottoaste 20%.

Koko pääoman tuottoastetta tarkempi mittari on oman pääoman tuottoaste. Luku lasketaan muuten samalla tavalla kuin edellinenkin, mutta taseen loppusumman sijaan huomioon otetaan ainoastaan oma pääoma.  Oman pääoman tuottoasteen voi jakaa vielä tarkempiin mittareihin, joista helpoiten laskettavia on liikevoittoprosentti. Liikevoittoprosentti lasketaan jakamalla liikevoitto liikevaihdon määrällä. Liikevoittoprosenttia on hyvä käyttää yrityksen arvonmärityksessä, varsinkin jos marginaalikustannukset ovat kohtuullisen pysyvät tai jopa pienenevät.

Yrityksen omaisuus

Yrityksen omaisuus on helpoiten laskettava arvoon vaikuttava tekijä. Jos yrityksellä on varastossa 200 000 euron arvosta likvidiä omaisuutta, joka ei mene lähiaikoina pilalle, voidaan tätä varaston arvoa käyttää suoraan yrityksen omaisuuden määrittämisessä. Toki jos omaisuutta on epälikvidissä muodossa tai jos varasto sisältää lähinnä kahdessa viikossa pilalle meneviä elintarvikkeita, on omaisuuden määritteleminen hieman hankalampaa.

Yrityksen tulevaisuudennäkymät

Tulevaisuuden ennustaminen on kovin vaikeaa. Musta joutsen-teorian mukaisesti isojen muutosten ennustaminen on lähes mahdotonta. Ja pienet muutokset taas eivät juurikaan vaikuta asioihin. Jollain tavalla yrityksen toimintaa ja tuottoa pitäisi osata arvioida myös tulevaisuudessa. Sijoittajat arvioivat yrityksen tulevaisuudennäkymiä yritysjohdon osaamisen, alan yleisen kehittymisen, sekä yrityksen innovaatiopotentiaalin perusteella. Näiden avulla voidaan luoda erilaisia skenaarioita ja skenaarioille toteutumistodennäköisyyksiä. Loppujen lopuksi mennään kuitenkin pitkälti ns. ”perstuntumalla” ja aikaisempien vuosien kasvun mukaan.

Yrityksen arvo käytännössä

Myin jokin aika sitten osakkeitani eräästä suomalaisesta pienyrityksestä. Määrittelin osakkeiden hinnan jokseenkin seuraavanlaisella ajattelumallilla (luvut muutettu):

Yrityksen liikevaihto on noin 400 000 euroa ja liikevoitto 60 euroa. Liikevoittoprosentti on siis noin 15%. Yrityksellä on 70 000 euron arvosta tavaraa varastossa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut edellisenä vuonna noin 100%. Kasvu tuskin on tämän vuoden aikana aivan näin suurta. Varovaisesti voidaan arvioida, että liiketoiminta kasvaa vähintään 25% seuraavana vuonna. Arvioin seuraavan vuoden liikevaihdon kasvuksi 20%. Näin liikevaihto kolmelta vuodelta on yhteensä 1 500 000. Tästä liikevoittoa syntyy yhteensä 225 000 euroa. Tähän liikevoittoon tulee vielä lisätä 70 000 euron varaston arvo. Yrityksen arvo tällä ajattelumallilla on minulle noin 295 000 euroa. Jollekkin muulle yrityksen arvo voi olla 70 000, eli pelkkä varaston arvo nopeasti alennusmyyntinä realisoituna. Esimerkiksi konkurssipesänä yrityksen hinta tuskin olisi aivan tuotatakaan. Toisaalta joku voisi arvioida yrityksen arvon myös esimerkiksi kymmenen vuoden tuottojen perusteella, jolloin päästään jo varsin megalomaanisiin lukuihin.

Laskuissa tulisi myös ottaa huomioon verojen vaikutus. Tämän lisäksi kaikki tulevaisuuteen kohdistuvat tulot pitäisi diskontata, jotta niiden nykyarvon voisi arvioda tarkemmin.

Loppujen lopuksi yrityksen arvottaminen perustuu kuitenkin ainoastaan ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen.

Aloita keskustelu!

Leave a reply

Omaraha.org
Logo
Shopping cart